ESPOON KULTTUURIKESKUS

Espoo

Arkkitehtitoimisto Arto Sipinen, 1989

Vuonna 2020 saimme tehtäväksemme Espoon kulttuurikeskuksen muutoksen ja korjauksen lisäksi rakennushistoriaselvityksen laatimisen tästä Arto Sipisen toimiston merkkityöstä.

Arto Sipisen arkkitehtuurista on kirjoitettu paljon, joten tässä selvityksessä keskityttiin toimiston koko tuotannon sijaan Espoon kulttuurikeskuksen arkkitehtonisen identiteetin analysoimiseen ja välittämiseen lukijalle. Kontekstin luomiseksi selvitykseen sisältyy katsaus 1980–1990-lukujen kulttuurin monitoimirakennusten rakennustyyppiin sekä Arto Sipisen toimiston kulttuurikeskuksiin yleisesti. Espoon kulttuurikeskukseen on pureuduttu lähiympäristöön liittymisen näkökulmasta sekä ulkoarkkitehtuurin, rakenteellisen periaatteen ja sisätilojen arkkitehtuurin näkökulmasta. Tarkemmin sisätiloja on tarkasteltu tilatyyppien kautta. Selvitykseen sisältyy kattava nykytilanteen lattia- ja alakattomateriaalien kaaviointi, jonka avulla on käsitelty kohteen arkkitehtuurille ominaista materiaalihierarkiaa. Merkittävien muutosvaiheiden kuvaus ja kaaviointi on niin ikään osa selvitystä. Arkkitehtuurin arvot ja ominaispiirteet on koottu lopuksi yhteen sekä sanallisesti että kaaviomuodossa.

Rakennushistorian selvitystyössä ja kaavioiden laatimisessa on käytetty hyväksi Tietoa Finland Oy:n laatimaa mittausmallia sekä pistepilviaineistoa.

rakennushistoriaselvitys ja arkkitehtuurianalyysi 2020–2021
arkkitehdit mustonen oy
tilaaja Espoon kaupunki